Συνέχεια στην κόντρα Ρέμου – Sony

Συνέχεια στην κόντρα Ρέμου – Sony

Η απάντηση της δισκογραφικής εταιρείας Sony στα όσα ισχυρίστηκε ο Αντώνης Ρέμος για τη δικαστική τους διαμάχη στις 28 Οκτωβρίου, δενν άργησε να έρθει… Η Sony χαρακτηρίζει τις δηλώσεις του Ρέμου καθ’ όλα αναληθείς και εμπαθείς…
Αναλυτικά η ανακοίνωση, που εξέδωσε η εταιρεία, έχει ως εξής:

”Σε απάντηση της καθ’ όλα αναληθούς και προφανώς εμπαθούς δήλωσης του κ. Αντώνη Ρέμου, η οποία δημοσιεύθηκε την 28η Οκτωβρίου 2010 και δια της οποίας συκοφαντείται η εταιρία μας και προκαλούνται εσκεμμένα παραπλανητικές εντυπώσεις στο αναγνωστικό κοινό, έχουμε να δηλώσουμε τα ακόλουθα, για την πλήρη αποκατάσταση της αλήθειας:
Κατά του κ. Αντώνη Ρέμου και της Ομόρρυθμης Εταιρίας «Α. Πασχαλίδης και Σια Ο.Ε.» έχουμε ασκήσει την από 14.6.2010 αγωγή μας ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, με την οποία ζητούμε, για τους λόγους που εκεί αναλυτικά αναφέρουμε, να υποχρεωθούν οι αντίδικοι να μας καταβάλλουν έκαστος εις ολόκληρον το ποσό του 1.026.574,80 ευρώ, το οποίο αναλύεται ως εξής: α) ποσό 278.614,80 ευρώ, το οποίο αποτελεί υπόλοιπο προκαταβολής, αχρεωστήτως καταβληθείσης, λόγω υπαίτιας εκ μέρους τους μη εκτέλεσης της από 13.6.2006 μεταξύ μας Σύμβασης Αποκλειστικής Καλλιτεχνικής Συνεργασίας, β) ποσό 247.960 ευρώ, ως αποζημίωση για την αποκατάσταση της περιουσιακής ζημίας που υποστήκαμε από την παράνομη και καταχρηστική συμπεριφορά τους και τέλος, γ) ποσό 500.000 ευρώ ως χρηματική ικανοποίηση για την ηθική μας βλάβη. Δικάσιμος της εν λόγω αγωγής έχει ορισθεί η 8η Νοεμβρίου 2012.
Στην προσπάθειά μας να διασφαλίσουμε την ικανοποίηση της εν λόγω απαιτήσεώς μας, εφόσον τελεσφορήσει η ανωτέρω αγωγή μας, καταθέσαμε κατά των ιδίων ως άνω, στις 9.9.2010 Αίτηση Ασφαλιστικών Μέτρων ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, με την οποία ζητούμε: α) να ληφθούν ασφαλιστικά μέτρα και ειδικότερα να διαταχθεί η συντηρητική κατάσχεση κάθε κινητής και ακίνητης περιουσίας, κάθε δικαιώματος και περιουσιακού στοιχείου καθενός εκ των καθών που βρίσκεται είτε στα χέρια τους είτε στα χέρια τρίτου, μέχρι του ποσού της πιο πάνω οφειλής του καθενός προς την εταιρεία μας και β) Να χορηγηθεί προσωρινή διαταγή απαγορεύουσα τη μεταβολή των περιουσιακών στοιχείων και περιουσιακής κατάστασης των καθών έως την έκδοση απόφασης επί της παρούσης. Δικάσιμος της εν λόγω Αίτησης Ασφαλιστικών έχει ορισθεί η 24η Νοεμβρίου 2010.
Κατά την εκδίκαση του αιτήματός μας στις 14.10.2010, η κα. Πρόεδρος Πρωτοδικών εξέδωσε την ακόλουθη Προσωρινή Διαταγή: «Απαγορεύει τη μεταβολή της αναφερόμενης στην αίτηση περιουσίας του των καθών και της ακίνητης περιουσίας τούτων, μέχρι τη συζήτηση της αίτησης και υπό τον όρο της συζήτησής της κατά την ορισθείσα δικάσιμο.” 

 

ΠΗΓΗ ΝΟΟΖ