Έτσι θα οδηγείτε νόμιμα δίκυκλο με δίπλωμα αυτοκινήτου!

Έτσι θα οδηγείτε νόμιμα δίκυκλο με δίπλωμα αυτοκινήτου!

Δημοσιεύθηκε η Υπουργική Απόφαση που ορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις απόκτησης του νέου διπλώματος με την επέκταση.

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η Υπουργική Απόφαση σύμφωνα με την οποία ανοίγει ο δρόμος για την ισοδυναμία διπλωμάτων οδήγησης μεταξύ αυτοκινήτου και δίκυκλου έως 125 κ.εκ. Όπως επισημαίνεται οι κάτοχοι αδειών οδήγησης αυτοκινήτου πέραν της 6ετίας θα πρέπει να παρακολουθήσουν 5 πρακτικά μαθήματα οδήγησης και κατόπιν από τη Σχολή Οδηγών να λάβουν μια βεβαίωση παρακολούθησης των μαθημάτων.

Παράλληλα ορίζονται όλες οι διαδικασίες για την έκδοση της νέας άδειας οδήγησης αλλά και τα έγγραφα που πρέπει να προσκομίσουν οι υποψήφιοι οδηγοί.

Ειδικότερα στην Απόφαση με αριθμό Δ30/A3/113358 αναγράφεται ότι: «Επικαιροποίηση διατάξεων της υπ΄ αρ. 50984/7947/22.11.2013 απόφασης του Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Άδεια οδήγησης, εκπαίδευση και εξέταση υποψηφίων οδηγών μοτοποδηλάτων, μοτοσικλετών και αυτοκινήτων» (Β΄ 3056).

Ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών έχοντας υπόψη τις διατάξεις αποφασίζει:

Άρθρο 1

Επικαιροποίηση διατάξεων της υπ’ αρ. 50984/7947/2013 απόφασης του Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

1.Στο άρθρο 1:

α. Η παρ. 5 αντικαθίσταται ως εξής: «5.α. Στην περίπτωση ενδιαφερόμενου που έχει υποβάλλει αίτηση για χορήγηση μιας κατηγορίας άδειας οδήγησης και πριν την περάτωσή της (έκδοση εντύπου) υποβάλλει αίτηση για τη χορήγηση και άλλης κατηγορίας:

– Στη δεύτερη αίτηση αναγράφεται υποχρεωτικά το πρωτόκολλο του αρχικού Δελτίου Εκπαίδευσης Εξέτασης (Δ.Ε.Ε.).

– Η αίτηση εκτύπωσης και το παράβολο εκτύπωσης της άδειας οδήγησης υποβάλλονται μία (1) φορά, εκτός εάν ο ενδιαφερόμενος αιτηθεί τη διεκπεραίωση ξεχωριστά των δύο αιτήσεων μέχρι περάτωσής τους (έκδοση εντύπων).

β. Στην περίπτωση ενδιαφερόμενου που υποβάλλει ταυτόχρονα ή εντός της χρονικής διάρκειας ισχύος του Δ.Ε.Ε. αίτηση για δύο (2) διαδικασίες της παρούσας στις οποίες απαιτείται υποβολή ιατρικών πιστοποιητικών:

– Στο δεύτερο χρονικά εκδιδόμενο Δ.Ε.Ε. τίθεται ως ημερομηνία λήξης η ημερομηνία λήξης του πρώτου Δ.Ε.Ε.

– Δεν απαιτείται η επανυποβολή των ιατρικών πιστοποιητικών κατά την δεύτερη διαδικασία, εφόσον οι δύο διαδικασίες υπάγονται στην ίδια ομάδα ιατρικών δεδομένων.».

β. Μετά την παρ. 10, προστίθενται παρ. 11, 12, 13 και 14, ως εξής:

«11. Σε Περιφερειακή Ενότητα με περισσότερες της μίας (1) Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών (Διευθύνσεις ή Διεύθυνση και Τμήμα), οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να υποβάλλουν την αίτησή τους, για οποιαδήποτε διαδικασία που αφορά σε άδεια οδήγησης, σε οποιαδήποτε Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας επιθυμούν. Ειδικά στην Περιφέρεια Αττικής, οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να υποβάλλουν την αίτησή τους σε οποιαδήποτε Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας.

12.Ο έλεγχος της έκδοσης, πληρωμής και δέσμευσης των παραβόλων γίνεται μέσω του εικοσαψήφιου κωδικού πληρωμής του ηλεκτρονικού παραβόλου.

13.Όταν η αίτηση και τα δικαιολογητικά για διαδικασία της παρούσας απόφασης υποβάλλονται ηλεκτρονικά σύμφωνα με τις απαιτήσεις της μηχανογραφικής εφαρμογής, εφόσον διαπιστωθεί μη πληρότητα του φακέλου σύμφωνα με την παρούσα απόφαση, ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να αποστείλει στην αρμόδια Υπηρεσία οποιοδήποτε επιπλέον στοιχείο ή δικαιολογητικό του ζητηθεί από αυτή.

14.Στην περίπτωση που κάτοχος εντύπου άδειας οδήγησης που φέρει κωδικό «71» αιτείται οποιαδήποτε διαδικασία της παρούσας, πλην της διαδικασίας έκδοσης αντιγράφου, στο εκδιδόμενο νέο έντυπο δεν μεταφέρεται ο κωδικός αυτός.».

2.Στο άρθρο 2, καταργείται η παρ. 4, με αντίστοιχη αναρίθμηση των υφιστάμενων παρ. 5 και 6, σε 4 και 5, αντιστοίχως.

3.Στο άρθρο 3: α. Η παρ. 2 αντικαθίσταται ως εξής: «2. Για την επέκταση ισχύουσας άδειας οδήγησης στις Κατηγορίες C1, C1Ε, C, CE, D1, D1E, D και DE έχουν παράλληλη ισχύ οι διατάξεις του π.δ. 74/2008 (Α΄ 112), περί Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.) Εμπορευμάτων και Επιβατών. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος εμπίπτει στις εξαιρέσεις των παρ. 3, 4 και 5 του άρθρου 3 του π.δ. 74/2008, υποβάλλει συμπληρωματικά υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνονται τα εξής:

“Δεν επιθυμώ ως οδηγός κατηγορίας C1, C1Ε, C, CE,D1, D1E, D, DE (διαγράφεται ότι δεν ισχύει) να αποκτήσω Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.), διότι υπάγομαι στην εξαίρεση της ……………….…..[συμπληρώνεται η σχετική διάταξη (περίπτωση της παρ. 3 ή παρ. 4 ή παρ. 5)] του άρθρου 3 του π.δ. 74/2008 (Α΄ 112) και συγκεκριμένα ως οδηγός (συμπληρώνεται συγκεκριμένα ο λόγος εξαίρεσης ως αυτός ορίζεται στη σχετική διάταξη)”.».

β. Μετά την παρ. 2 προστίθεται παρ. 3 ως εξής:

«3. Κάτοχος άδειας οδήγησης οχήματος με χειροκίνητο κιβώτιο ταχυτήτων μίας τουλάχιστον από τις κατηγορίες B, BE, C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 ή D1E, ο οποίος επιθυμεί την επέκταση της άδειάς του, δύναται, εφόσον το επιθυμεί, να συμμετάσχει στη δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς και με όχημα με αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων. Στην περίπτωση αυτή, αναγράφεται ο κωδικός «78» στο Δ.Ε.Ε. που εκδίδεται μετά τη σχετική αίτηση του ενδιαφερόμενου. Δεν σημειώνεται περιορισμός στο έντυπο της άδειας οδήγησης που εκδίδεται μετά την επιτυχή δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς και στο ηλεκτρονικό αρχείο αδειών οδήγησης.».

4.Μετά το άρθρο 4 προστίθεται άρθρο 4Α ως εξής:

«ΑΡΘΡΟ 4Α

Προσθήκη στην Κατηγορία Β εθνικού κωδικού «121»

Για την προσθήκη στην Κατηγορία Β του εθνικού κωδικού «121» σύμφωνα με την παρ. 3 του Παραρτήματος Ι του π.δ. 51/2012 (Α΄ 101):

1.Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών του τόπου κατοικίας του τα εξής δικαιολογητικά:

α) Αίτηση – υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν.  1599/1986 και της παρ.  3 του άρθρου 3 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45), στην οποία δηλώνει:

– Ότι έχει τη συνήθη διαμονή στην Ελλάδα ή ότι έχει την ιδιότητα του σπουδαστή ή του μαθητή, επί έξι (6) μήνες τουλάχιστον στην Ελλάδα, πριν την ημέρα υποβολής της αίτησης και των δικαιολογητικών,

– Τα πλήρη στοιχεία της διεύθυνσης κατοικίας του,

– Τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ),

– Ότι δεν είναι κάτοχος άλλης άδειας οδήγησης ελληνικής ή κράτους-μέλους της Ε.Ε. και δεν του έχει αφαιρεθεί από οποιαδήποτε Αρχή, εκτός αυτής που αιτείται την προσθήκη,

– Τον εικοσαψήφιο κωδικό πληρωμής του ηλεκτρονικού παραβόλου για την εκτύπωση του εντύπου της άδειας οδήγησης,

– Τον αριθμό της κατεχόμενης άδειας οδήγησης και της τυχούσας κατεχόμενης παλαιού τύπου ελληνικής άδειας οδήγησης Μοτοσικλέτας.

– Ότι επιθυμεί την αναγραφή της Ομάδας Αίματός του στο έντυπο της άδειας οδήγησης και συγκατατίθεται στην τήρησή της στο αρχείο αδειών οδήγησης του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών η οποία καταχωρείται στη σελίδα 2, ως σημείο 14α, του εντύπου της άδειας οδήγησης.

β) Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή ισχύοντος ελληνικού διαβατηρίου, κατά τα αναφερόμενα στην παρ. 1β του άρθρου 2 της παρούσας,

γ) Οποιοδήποτε ισχύον δημόσιο έγγραφο βάσει των κείμενων διατάξεων, κατά τα αναφερόμενα στην παρ. 1γ του άρθρου 2 της παρούσας.

δ) Μία (1) πρόσφατη φωτογραφία τύπου διαβατηρίου.

ε) Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος της υπ’ αρ. 18623/2372/2008 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 1697).

στ) Αποδεικτικό πληρωμής του ηλεκτρονικού παραβόλου για την εκτύπωση του εντύπου της άδειας οδήγησης (όπως εμφανίζεται στο συνημμένο Παράρτημα VI). Δεν απαιτείται η υποβολή του εφόσον αναγράφεται στην αίτηση ο εικοσαψήφιος κωδικός πληρωμής του παραβόλου.

ζ) Βεβαίωση της Σχολής Οδηγών περί παρακολούθησης των απαιτούμενων μαθημάτων πρακτικής εκπαίδευσης, πέντε (5) τουλάχιστον. Η βεβαίωση υπογράφεται και σφραγίζεται από τον ιδιοκτήτη ή τον νόμιμο εκπρόσωπο της Σχολής Οδηγών. Στη βεβαίωση αναγράφεται αναλυτική κατάσταση της πρακτικής εκπαίδευσης για το σύνολο μαθημάτων ως εξής:

1.i) Η ημερομηνία και ώρα ή ώρες συνεχόμενης εκπαίδευσης,

2.ii) Το ονοματεπώνυμο του εκπαιδευτή και η σχέση εργασίας του με τη Σχολή Οδηγών,

iii) Το σύνολο των πρακτικών μαθημάτων,

1.iv) Ο αριθμός κυκλοφορίας του εκπαιδευτικού οχήματος κατηγορίας Α1.

2.Η Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών αφού ελέγξει τα δικαιολογητικά και διαπιστώσει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της περ. θ της παρ. 2 του άρθρου 4 και της παρ. 3 του Παραρτήματος Ι του π.δ. 51/2012, χορηγεί στον ενδιαφερόμενο νέα άδεια οδήγησης με τον εθνικό κωδικό «121» στην κατηγορία Β.».

1.Το άρθρο 8Α «Ανανέωση κατηγοριών άδειας οδήγησης μετά τη συμπλήρωση της ηλικίας των εβδομήντα τεσσάρων (74) ετών», όπως είχε προστεθεί με το άρθρο 1 της υπό στοιχεία Α3/64720/6117/2018 (Β’ 4158) υπουργικής απόφασης, καταργείται.

2.Στο άρθρο 9, διαγράφεται το δεύτερο εδάφιο της παρ. 4

3.Στο άρθρο 11Α, το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 αντικαθίσταται ως εξής:

«Δεν ανταλλάσσεται κατηγορία:

– με ημερομηνία αρχικής χορήγησης από τη Δημοκρατία της Σερβίας μετά τη 2η Ιουνίου 2001, εφόσον, κατά την ημερομηνία αρχικής χορήγησης, ο ενδιαφερόμενος είχε τη συνήθη διαμονή στην Ελλάδα.

– που εμπεριέχεται σε έντυπο άδειας οδήγησης της Δημοκρατίας της Σερβίας με ημερομηνία στο σημείο 4α του εντύπου, μεταγενέστερη της 26ης Φεβρουαρίου 2020, εφόσον κατά την ημερομηνία του σημείου 4α, ο ενδιαφερόμενος έχει τη συνήθη διαμονή στην Ελλάδα.».

8.Στο άρθρο 11Β, το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 αντικαθίσταται ως εξής:

«Δεν ανταλλάσσεται κατηγορία:

– με ημερομηνία αρχικής χορήγησης από τη Δημοκρατία της Αλβανίας μετά τη 2η Ιουνίου 2001, εφόσον, κατά την ημερομηνία αρχικής χορήγησης, ο ενδιαφερόμενος είχε τη συνήθη διαμονή στην Ελλάδα.

– που εμπεριέχεται σε έντυπο άδειας οδήγησης της Δημοκρατίας της Αλβανίας με ημερομηνία στο σημείο 4α του εντύπου, μεταγενέστερη της 19ης Μαΐου 2020, εφόσον κατά την ημερομηνία του σημείου 4α, ο ενδιαφερόμενος έχει τη συνήθη διαμονή στην Ελλάδα.».

9.Mετά το τέλος του άρθρου 11Β, προστίθεται άρθρο

11Γ ως εξής:

«Άρθρο 11Γ

Ανταλλαγή ισχύουσας άδειας οδήγησης κατηγορίας Β που εκδόθηκε από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα σε αντίστοιχης κατηγορίας ελληνική άδεια

1.Ισχύουσα άδεια οδήγησης που εκδόθηκε από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ισχύει στην ελληνική επικράτεια μέχρι τη λήξη της νόμιμης παραμονής του κατόχου της στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες οικείες διατάξεις.

2.Κάτοχος ισχύουσας κατηγορίας Β που εμπεριέχεται σε ισχύον έντυπο άδειας οδήγησης των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, εφόσον αποκτήσει τη συνήθη διαμονή του στην Ελλάδα, προκειμένου να οδηγεί στην ελληνική επικράτεια, δύναται να ζητήσει την ανταλλαγή της κατηγορίας αυτής σε αντίστοιχης κατηγορίας ελληνική άδεια, χωρίς θεωρητικές εξετάσεις και δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς, εφόσον έχει την προβλεπόμενη στο άρθρο 3 της παρούσας ηλικία.

Δεν ανταλλάσσεται κατηγορία:

– με ημερομηνία αρχικής χορήγησης από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα μετά τη 2η Ιουνίου 2001, εφόσον, κατά την ημερομηνία αρχικής χορήγησης, ο ενδιαφερόμενος είχε τη συνήθη διαμονή στην Ελλάδα.

– που εμπεριέχεται σε έντυπο άδειας οδήγησης των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων με ημερομηνία στο σημείο 4α του εντύπου, μεταγενέστερη της ημερομηνίας δημοσίευσης της υπουργικής απόφασης περί καθορισμού των λεπτομερειών υλοποίησης του σχετικού Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Εσωτερικών των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, εφόσον κατά την ημερομηνία του σημείου 4α, ο ενδιαφερόμενος έχει τη συνήθη διαμονή στην Ελλάδα.

Για τη διασφάλιση αυτών, κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών για τη διαπίστωση πλήρωσης των νόμιμων προϋποθέσεων, ελέγχεται απαραιτήτως και ο χρόνος χορήγησης ή ανανέωσης της προς ανταλλαγή κατηγορίας, τηρουμένων των προϋποθέσεων της συνήθους διαμονής. Ενδεικτικά, δύναται κατ’ επιλογή του ενδιαφερομένου:

– να προσκομισθεί αντίγραφο απόδοσης ελληνικού ΑΦΜ από το οποίο να προκύπτει και η ημερομηνία απόδοσης αυτού. Από την ημερομηνία χορήγησης του ΑΦΜ θεωρείται ότι ο ενδιαφερόμενος είχε τη συνήθη διαμονή του στην Ελλάδα ή,

– να ζητήσει η Υπηρεσία από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση βεβαίωση στην οποία να αποτυπώνονται τα χρονικά διαστήματα κατοχής της άδειας διαμονής του ενδιαφερομένου στην Ελλάδα.

Δεν ανταλλάσσεται με ελληνική άδεια οδήγησης που έχει εκδοθεί από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα με ανταλλαγή άδειας οδήγησης άλλου κράτους ή με βάση άλλο έγγραφο που τυχόν εκδίδεται από τις αρχές άλλου κράτους. Εξαιρείται άδεια οδήγησης που έχει εκδοθεί από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και προέρχεται από ανταλλαγή άδειας οδήγησης κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

Δεν ανταλλάσσεται με ελληνική τυχούσα υφιστάμενη άδεια οδήγησης, εκδοθείσα από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η οποία φέρει την ένδειξη «Προσωρινή άδεια» [“Provisional Driving Licence”].

3.Για την ανταλλαγή ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας της Περιφέρειας στην οποία βρίσκεται ο τόπος κατοικίας του, τα εξής δικαιολογητικά:

α) Αίτηση-υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 και της παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 2690/1999, στην οποία δηλώνει:

– Τα πλήρη στοιχεία της διεύθυνσης κατοικίας του,

– Τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ),

– Ότι η προς ανταλλαγή εκδοθείσα από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα άδεια οδήγησης κατηγορίας Β είναι σε ισχύ,

– Ότι κατά την ημερομηνία χορήγησης της κατηγορίας Β της οποίας αιτείται την ανταλλαγή είχε τη συνήθη διαμονή του στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα,

– Ότι δεν είναι κάτοχος άλλης άδειας οδήγησης ελληνικής ή κράτους-μέλους της Ε.Ε. ή τρίτης χώρας και δεν του έχει αφαιρεθεί από οποιαδήποτε Αρχή,

– Τον/τους εικοσαψήφιο/ους κωδικό/ούς πληρωμής του/των ηλεκτρονικού/ών παραβόλου/ων,

– Ότι επιθυμεί την αναγραφή της Ομάδας Αίματός του στο έντυπο της άδειας οδήγησης και συγκατατίθεται στην τήρησή της στο αρχείο αδειών οδήγησης του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και η οποία καταχωρείται στη σελίδα 2, ως σημείο 14α, του εντύπου της άδειας οδήγησης.

β) Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή ισχύοντος διαβατηρίου, κατά τα αναφερόμενα στην παρ. 1β του άρθρου 2 της παρούσας.

γ) Οποιοδήποτε ισχύον δημόσιο έγγραφο βάσει των κείμενων διατάξεων, κατά τα αναφερόμενα στην παρ. 1γ του άρθρου 2 της παρούσας.

δ) Φωτοαντίγραφο της προς ανταλλαγή ισχύουσας άδειας οδήγησης.

Σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής της άδειας, η απώλεια ή κλοπή δηλώνεται από τον κάτοχο στην αίτηση υπεύθυνη δήλωση και δεν απαιτείται η υποβολή του φωτοαντιγράφου.

ε) Επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα, θεωρημένη από τη διπλωματική ή την προξενική αποστολή των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων στην Ελλάδα, της προς ανταλλαγή ισχύουσας άδειας οδήγησης.

στ) Δύο τουλάχιστον πιστοποιητικά υγείας ιατρικής εξέτασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα III του π.δ. 51/2012 (Α΄ 101). Τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά υγείας γίνονται δεκτά από την αρμόδια Υπηρεσία εφόσον κατατίθενται εντός εξαμήνου από την έκδοσή τους.

ζ) Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης σύμφωνα με το υπόδειγμα στο Παράρτημα της υπ’ αρ. 18623/2372/2008 (Β’ 1697) κοινής υπουργικής απόφασης.

η) Τρεις (3) τουλάχιστον πρόσφατες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου, εκ των οποίων,η μία (1) προσκομίζεται στη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών και οι υπόλοιπες στους ιατρούς που διενεργούν την εξέταση.

θ) Αποδεικτικό πληρωμής του ηλεκτρονικού παραβόλου για τη δαπάνη της αρχικής χορήγησης άδειας οδήγησης (όπως εμφανίζεται στο συνημμένο Παράρτημα VI).

ι) Αποδεικτικό πληρωμής του ηλεκτρονικού παραβόλου για την καταβολή παγίου τέλους χαρτοσήμου και εισφοράς υπέρ ΤΣΑ, ανά κατηγορία, όπως αυτά ισχύουν κάθε φορά (όπως εμφανίζεται στο συνημμένο Παράρτημα VI).

ια) Αποδεικτικό πληρωμής του ηλεκτρονικού παραβόλου για την εκτύπωση του εντύπου της άδειας οδήγησης (όπως εμφανίζεται στο συνημμένο Παράρτημα VI).

Δεν απαιτείται η υποβολή των ανωτέρω αποδεικτικών πληρωμής, εφόσον αναγράφεται/ονται στην αίτηση ο/οι εικοσαψήφιος/οι κωδικός/οί πληρωμής του/ων παραβόλου/ων.

Η Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών αφού ελέγξει τα δικαιολογητικά και διαπιστώσει ότι πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις, χορηγεί στον ενδιαφερόμενο ελληνική άδεια οδήγησης αντίστοιχης κατηγορίας, βάσει του πίνακα του άρθρου 3 του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Εσωτερικών των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων για την Αμοιβαία Αναγνώριση και Ανταλλαγή Αδειών Οδήγησης που κυρώθηκε με τις διατάξεις του ν. 4656/2020 (Α΄ 18).

Στην περίπτωση ενδιαφερομένου ο οποίος αιτείται την ανταλλαγή χορηγηθείσας από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα κατηγορίας Β και διαπιστωθεί κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών ότι κατέχει ελληνική άδεια οδήγησης των κατηγοριών ΑΜ ή Α1 ή Α2 ή Α, η οποία έχει χορηγηθεί σε χρόνο μεταγενέστερο της προς ανταλλαγή κατηγορίας Β, είναι επιτρεπτή η ενσωμάτωση στην ελληνική άδεια της χορηγηθείσας από τα Ηνωμένα ΑραβικάΕμιράτα κατηγορίας Β, εφόσον πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις.

Στη χορηγούμενη ελληνική άδεια οδήγησης καταχωρίζονται οι απαραίτητοι κωδικοί αριθμοί, σύμφωνα με όσα αναγράφονται στο Παράρτημα Ι του π.δ. 51/2012 (Α΄ 101).

Η Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών, εφόσον το κρίνει απαιτητό, δύναται να ζητήσει από την αρμόδια Αρχή των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, μέσω της διπλωματικής ή της προξενικής αποστολής των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων στην Ελλάδα να της παράσχει πληροφορίες σχετικά με τη γνησιότητα και εγκυρότητα της άδειας οδήγησης και τα δεδομένα που περιέχει αυτή.

4.Αν η εκδοθείσα από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα άδεια οδήγησης χάθηκε ή κλάπηκε, εφθάρη ή αλλοιώθηκε σε σημείο τέτοιο ώστε να είναι δυσχερής ο έλεγχός της, απαιτείται πλέον των παραπάνω, επίσημο έγγραφο της Αρχής που την εξέδωσε, στην αγγλική γλώσσα, στο οποίο περιέχονται όλα τα στοιχεία της άδειας και του κατόχου της και βεβαιώνεται ότι η άδεια αυτή είναι σε ισχύ και δεν κρατείται από οποιαδήποτε Αρχή των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων για οποιαδήποτε αιτία. Το αίτημα για τη χορήγηση του εγγράφου συντάσσεται από την αρμόδια Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών στην αγγλική γλώσσα και προωθείται μέσω της διπλωματικής ή της προξενικής αποστολής των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων στην Ελλάδα. Μέσω της ίδιας αποστολής περιέρχεται και το υπόψη έγγραφο στη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών.

5.Η Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών κατά τη χορήγηση των ελληνικών αδειών οδήγησης παραλαμβάνει τις προς ανταλλαγή εκδοθείσες από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα άδειες οδήγησης και τις επιστρέφει στην Αρχή έκδοσης, μέσω της διπλωματικής ή της προξενικής αποστολής των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων στην Ελλάδα, μαζί με κατάλογο των εν λόγω αδειών οδήγησης.

6.Η Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών που παραλαμβάνει ελληνική άδεια οδήγησης η οποία έχει ανταλλαχθεί με εκδοθείσα από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα άδεια οδήγησης, κοινοποιεί, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στην αρμόδια Αρχή των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων τυχούσες υφιστάμενες παρατυπίες σχετικές με την εγκυρότητα και τα δεδομένα που περιέχει.».

7.Στο άρθρο 12, μετά την παρ. 3, προστίθεται παρ. 4 ως εξής:

«4. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζονται στην περίπτωση υποβολής αίτησης συνταξιοδότησης εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 55 του ν. 4784/2021 (Α΄ 40). Για την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών, δεν απαιτείται η κατάθεση στον ασφαλιστικό φορέα της άδειας οδήγησης για περιορισμό των κατηγοριών C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D και DE.».

8.Στο άρθρο 13, μετά την παρ. 2, προστίθεται παρ. 3 ως εξής:

«3. Εκπαιδευτής υποψηφίων οδηγών, του οποίου, έως την 16η Μαρτίου 2021, ημερομηνία έναρξης ισχύος του άρθρου 55 του ν. 4784/2021 (Α΄ 40), έχουν περιοριστεί κατηγορίες άδειας οδήγησης, λόγω υποβολής αίτησης συνταξιοδότησης, δύναται να αιτηθεί την επιστροφή των κατηγοριών αυτών. Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει με την αίτηση τα δικαιολογητικά της παρ. 1.».

9.Στο άρθρο 17, στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 4, διαγράφεται η φράση «, σε συμμόρφωση με τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 9 της παρούσας».

10.Στο άρθρο 19, προστίθεται στο τέλος παρ. 10 ως εξής:

«10. Σε περίπτωση που υποψήφιος έχει στην κατοχή του άδεια οδήγησης Κατηγορίας Β με εθνικό κωδικό «121» και αιτείται την επέκτασή της σε κατηγορία Α1 ή Α2 ή Α, απαιτείται η παρακολούθηση δέκα (10) μαθημάτων θεωρητικής εκπαίδευσης υποψηφίων οδηγών μοτοσικλετών.».

14.Στο άρθρο 20, μετά την παρ. 5, προστίθενται νέες παρ. 6 και 7, με αντίστοιχη αναρίθμηση των επόμενων υφιστάμενων παραγράφων, ως εξής:

«6. Σε περίπτωση που υποψήφιος έχει στην κατοχή του άδεια οδήγησης κατηγορίας Β και αιτείται την προσθήκη στην κατηγορία Β του εθνικού κωδικού «121», απαιτείται η παρακολούθηση πέντε (5) τουλάχιστον μαθημάτων πρακτικής εκπαίδευσης με εκπαιδευτική μοτοσικλέτα της κατηγορίας Α1.

7.Σε περίπτωση που υποψήφιος έχει στην κατοχή του άδεια οδήγησης Κατηγορίας Β με εθνικό κωδικό «121» και αιτείται την επέκτασή της σε κατηγορία Α1 ή Α2 ή Α, απαιτείται η παρακολούθηση επτά (7) μαθημάτων πρακτικής εκπαίδευσης με εκπαιδευτική μοτοσικλέτα της αιτούμενης κατηγορίας.».

8.Στο άρθρο 22, στο τέλος της παρ 3, προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Υποψήφιος που έχει στην κατοχή του άδεια οδήγησης Κατηγορίας Β με εθνικό κωδικό «121», σε περίπτωση επέκτασης σε κατηγορία Α1 ή Α2 ή Α υποχρεούται σε θεωρητική εξέταση του Ερωτηματολογίου 2.».

16.Στο άρθρο 24, μετά την παρ. 4, προστίθεται νέα παρ. 5, με αντίστοιχη αναρίθμηση των επόμενων υφιστάμενων παραγράφων, ως εξής:

«5. «Υποψήφιος που έχει στην κατοχή του άδεια οδήγησης Κατηγορίας Β με εθνικό κωδικό «121», σε περίπτωση επέκτασης σε κατηγορία Α1 ή Α2 ή Α, υποχρεούται σε δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς η οποία διενεργείται με εκπαιδευτική μοτοσικλέτα της αιτούμενης κατηγορίας.».

17.Στα δηλούμενα επί της αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης α) της περ. α των παρ. 2 και 3 του άρθρου 2, β) της περ. α της παρ. 3 του άρθρου 8, γ) της περ. α της παρ. 2 του άρθρου 9 και δ) της περ. α της παρ. 1 του άρθρου 13, προστίθενται στο τέλος νέα δηλούμενα ως εξής:

«- Τον αριθμό της κατεχόμενης άδειας οδήγησης και της τυχούσας κατεχόμενης παλαιού τύπου ελληνικής άδειας οδήγησης Μοτοσικλέτας

– Τον/τους εικοσαψήφιο/ους κωδικό/ούς πληρωμής του/των ηλεκτρονικού/ών παραβόλου/ων».

18.Στα δηλούμενα επί της αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης α) της παρ. α του άρθρου 4, β) της περ. α της παρ. 2 του άρθρου 5, γ) της υποπερ. αα της περ. α της παρ. 2 του άρθρου 10, δ) της περ. α της παρ. 1 του άρθρου 12 και ε) της περ. α της παρ. 3 του άρθρου 14, προστίθενται στο τέλος νέα δηλούμενα ως εξής:

«- Τον αριθμό της κατεχόμενης άδειας οδήγησης και της τυχούσας κατεχόμενης παλαιού τύπου ελληνικής άδειας οδήγησης Μοτοσικλέτας

– Τον εικοσαψήφιο κωδικό πληρωμής του ηλεκτρονικού παραβόλου».

19.Στα δηλούμενα επί της αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης α) της περ. α της παρ. 1 του άρθρου 2, β) της περ. α της παρ. 2 του άρθρου 11, γ) της περ. α της παρ. 3 του

άρθρου 11Α και δ) της περ. α της παρ. 3 του άρθρου 11Β, προστίθεται στο τέλος νέο δηλούμενο ως εξής:

«- Τον/τους εικοσαψήφιο/ους κωδικό/ούς πληρωμής του/των ηλεκτρονικού/ών παραβόλου/ων».

20.Στα δηλούμενα επί της αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης α) της περ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 και β) της περ. α της παρ. 2 του άρθρου 7, προστίθεται στο τέλος νέο δηλούμενο ως εξής:

«- Τον εικοσαψήφιο κωδικό πληρωμής του ηλεκτρονικού παραβόλου».

21.Προστίθεται το εδάφιο «Δεν απαιτείται η υποβολή των ανωτέρω αποδεικτικών πληρωμής, εφόσον αναγράφεται/ονται στην αίτηση ο/οι εικοσαψήφιος/οι κωδικός/οί πληρωμής του/ων παραβόλου/ων» μετά την:

α. περ. ι των παρ. 1 και 2 και την περ. ια της παρ. 3 του άρθρου 2,

β. περ. ι της παρ. 3 του άρθρου 8,

γ. περ. θ της παρ. 2 του άρθρου 9,

δ. περ. ια της παρ. 2 του άρθρου 11,

ε. περ. ι της παρ. 3 του άρθρου 11Α,

στ. περ. ι της παρ. 3 του άρθρου 11Β,

ζ. περ. ια της παρ. 1 του άρθρου 13.

22.Προστίθεται το εδάφιο «Δεν απαιτείται η υποβολή του αποδεικτικού αυτού εφόσον αναγράφεται στην αίτηση ο εικοσαψήφιος κωδικός πληρωμής του παραβόλου.»

στο τέλος της:

α. παρ. ζ του άρθρου 4,

β. περ. ζ της παρ. 2 του άρθρου 5,

γ. περ. ζ της παρ. 2 του άρθρου 6,

δ. υποπερ. αγ της περ. α της παρ. 5 και της περ. γ της

παρ. 6 του άρθρου 7,

ε. υποπερ. αζ της περ. α της παρ. 2 του άρθρου 10,

στ. περ. θ της παρ. 1 του άρθρου 12

ζ. περ. η της παρ. 3 του άρθρου 14.

23.Διαγράφεται το δικαιολογητικό «Φωτοαντίγραφο της άδειας οδήγησης» των ακόλουθων περιπτώσεων:

α. της περ. στ της παρ. 2 του άρθρου 2,

β. της περ. ζ της παρ. 3 του άρθρου 2,

γ. της παρ. στ του άρθρου 4,

δ. της περ. στ της παρ. 2 του άρθρου 5,

ε. της περ. ζ της παρ. 3 του άρθρου 8,

στ. της περ. στ της παρ. 2 του άρθρου 9,

ζ. της υποπερ. αστ της περ. α της παρ. 2 του άρθρου 10,

η. της περ. η της παρ. 1 του άρθρου 12,

θ. της περ. η της παρ. 1 του άρθρου 13, και

ι. της περ. ζ της παρ. 3 του άρθρου 14.

Άρθρο 2

Ισχύς

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως»

newsauto.gr