Χανιά: Αλλάζει ριζικά η παραλία των Αγίων Αποστόλων

Χανιά: Αλλάζει ριζικά η παραλία των Αγίων Αποστόλων

Ένα νέο δημοτικό θέατρο, αθλητικές εγκαταστάσεις, πάρκα, παιδικές χαρές, πολιτιστικές υποδομές, χώρους στάθμευσης, πεζοδρόμια θα περιλαμβάνει το νέο μητροπολιτικό πάρκο των Αγίων Αποστόλων, με το έργο να εισέρχεται σε φάση υλοποίησης.

 

Οι μελέτες βρίσκονται σε διαδικασία δημοπράτησης και χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» με 1,4 εκ ευρώ. 

Αντικείμενο μελέτης-Εκτιμώμενη αξία-Χρηματοδότηση:
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η εκπόνηση όλων των απαιτούμενων μελετών, η εξασφάλιση του συνόλου των απαραίτητων εγκρίσεων και αδειών και η σύνταξη των τευχών για την δημοπράτηση των έργων, σύμφωνα με την εγκεκριμένη Διαχειριστική Μελέτη που αφορά στο πάρκο των Αγίων Αποστόλων του Δήμου Χανίων.

Θα εκπονηθούν οι παρακάτω μελέτες με την αντίστοιχη προεκτιμώμενη αμοιβή:

 

1. 21.582,00€ για μελέτη κατηγορίας 02:Πολεοδομική Μελέτη
2. 407.635,36€ για μελέτη κατηγορίας 06:Αρχιτεκτονικές μελέτες κτηριακών εγκαταστάσεων.
3. 246.983,77€ για μελέτη κατηγορίας 07:Ειδικές αρχιτεκτονικές μελέτες.
4. 179.791,00€ για μελέτη κατηγορίας 08:Στατικές μελέτες.
5. 176.945,16€ για μελέτη κατηγορίας 09:Μηχανολογικές, ηλεκτρολογικές και ηλεκτρονικές μελέτες.
6. 24.480,46€ για μελέτη κατηγορίας 10: Μελέτες Συγκοινωνιακών Έργων
7. 34.342,19€ για μελέτη κατηγορίας 13: Μελέτες Υδραυλικών Έργων
8. 29.790,35€ για μελέτη κατηγορίας 16: Τοπογραφική Μελέτη
9. 6.671,10€ για μελέτη κατηγορίας 20: Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας
10. 19.466,85€ για μελέτη κατηγορίας 21: Γεωτεχνικές Μελέτες και Έρευνες
11. 7.671,68€ για μελέτη κατηγορίας 24: Μελέτες Δασικής Αναψυχής και Μονοπατιών
12. 23.015,04€ για μελέτη κατηγορίας 25: Μελέτες Φυτοτεχνικής Διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου και
έργων πρασίνου
13. 19.783,50€ για μελέτη κατηγορίας 27: Περιβαλλοντικές Μελέτες
Προβλέπεται επίσης ποσόν 179.723,77€ για απρόβλεπτες δαπάνες
Η μελέτη έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα ‘’ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ’’ (ΑΔΑ: 6ΦΖΙ46ΜΤΛ6-ΒΗΘ).
4. Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε 18 μήνες από την υπογραφή του συμφωνητικού.

 

Οι στόχοι που είχε θέσει η αρχική μελέτη είναι είναι:

• η αειφόρος διαχείριση της περιοχής
• η προστασία και ανάδειξη της περιοχής
• η αύξηση της λειτουργικότητας και η ομαλή συνύπαρξη των πολλαπλών χρήσεων του άλσους
• η αύξηση της παρεχόμενης ασφάλειας στους επισκέπτες της περιοχής μελέτης

      

zarpanews.gr